Drøbak, Frogn - Drøbak Syd, Ekornveien 1

DRØBAK - Svært attraktiv tomt med nydelig fjordutsikt i barnevennlig område. Ferdig detaljregulert for 6 eneboliger.

24 000 000,-

 • Prisantydning:

  24 000 000,-

 • Totalpris:

  24 601 369,-

Beregnet totalkostnad: 24 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 600 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 24 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 601 369,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 24 601 369,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  1

 • Bruksnummer:

  102

 • Finnkode:

  329468588

 • Sist endret:

  08.12.2023 12:43

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 85%

  eier sin egen bolig

 • 85%

  av eiendommene har pris over 5 mill

 • 68%

  har bolig på over 120 kvm

 • 22%

  av boligene er nyere enn 20 år

 • 36%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK

Beskrivelse

Tomten er en perle med fantastisk fjordutsikt og svært gode solforhold i et barnevennlig område. Ekornveien er en liten blindvei og befinner seg på høyden. På under 10 minutter går du ned til Torkilstranda og 7 minutter i bil og du er i Drøbak sentrum.

Tomten er på 3 266 kvm og det er godkjent detaljregulering av inntil 6 eneboliger, fordelt på 600 BYA og 7,5 meter gesims fra gjennomsnittlig terreng. Siden tomten skråner vil det gå fint å bygge inntil tre etasjer og med hybel i flere av dem.


I henhold til reguleringsbestemmelsene foreligger følgende føringer:

Tomtens areal: 3 266 m²
Regulert bebygd areal (BYA): 600m² totalt
Grad av utnytting: 20% BYA
Regulert høyde: Gesims: 7,5 meter fra gjennomsnittlig terreng (flatt tak)
Regulert antall boenheter: inntil 6 boenheter totalt
Regulert antall parkeringsplasser: 2 stk. pr. bolig
Beplantet areal: Minimum opparbeidet 250 m²

Se punkt Regulering for nærmere informasjon og krav.

Beliggenhet

Attraktivt, fredelig og barnevennlig boligområde på Sogsti. Naturskjønne omgivelser med nydelig fjordutsikt mot vest og syd samt innseilingen til Oslo. Umiddelbar nærhet til Torkilstranda og familiestranda Skiphelle.

Kort vei til Drøbak sentrum hvor man finner de fleste servicefunksjoner som dagligvare, post og vinmonopol. I tillegg er det et rikt utvalg av små, hyggelige forretninger med gaveartikler, klær og sko, antikviteter og kunsthåndverk. Her finnes det også restauranter og cafeer for enhver smak.
Kort vei til Drøbak City kjøpesenter hvor du finner de fleste typer forretninger.

På Drøbak akvarium kan du se Oslofjordens rike dyreliv. Nærhet til populære Drøbak golfklubb med 18-hulls golfbane og Bølgen bad med badeland og treningssenter. På Elle finner du Drøbak ridesenter. Senteret er et topp moderne anlegg med alle fasiliteter.

Det er flere barnehager i nærområdet. Gangavstand til Sogsti skole og Dyrløkke ungdomsskole. 
God kommunikasjon med hyppige bussavganger til Ski og Oslo. Reisetid til Oslo er ca. 35 min.

Området har i dag en utpreget eneboligbebyggelse, samtidig som det pågår en transformasjon med omfattende  innslag av nyere bebyggelse.

Bebyggelse

All bygningsmasse på tomten er å anse som rene rivningsobjekter uten noen verdi og selges slik de står. Dersom de er verneverdige, har store feil og mangler, store forurensende materialer/vanskelige farlige materialer eller på noen måte ikke lar seg fjerne, maskiner som ikke lar seg fjerne, eller at det ikke gis tillatelse til slikt, er alt på kjøpers ansvar og risiko. Det kan være kostbart å få fjernet bygninger på forsvarlig måte.

Formuesverdi

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er detaljregulert for oppføring av 6 eneboliger iht. plan ID 001-1100.

Kommunestyret vedtok i møte 25.08.2023 (sak 91/23) detaljregulering for Ekornveien 1 og del av Ekornveien (felles atkomst) m.m.

Planområdet omfatter gnr. 1 bnr. 102 som eies av AEKO Bolig AS, og del av gnr. 1 bnr. 1 som er felles atkomst Ekornveien. Planen tilrettelegger for utbygging av 6 eneboliger, og utbedring av felles atkomst samt brannkum.

Kommunestyret 2019-2023 (2023) vedtok Kommunedirektørens innstilling, der det er lagt inn et tillegg i planbestemmelsene datert 25.08.2023: 

Ny vannledning mellom brannkummene på strekningen mellom krysset Vardeveien/ Elletoppen til Vardeveien 18a skal være etablert og satt i drift. Ny vannledning skal være minimum 180 mm (150 mm innvendig), og ny overvannsledning skal legges i samme grøft. 

Ny brannkum ved krysset Vardeveien/ Ekornveien skal være etablert (tilkoblet eksisterende vannledning) og satt i drift.

Dette tillegget ble lagt inn for å imøtekomme Statsforvalteren i Oslo og Vikens innsigelse. Innsigelsen er trukket, og detaljreguleringen er dermed gyldig vedtatt.

1. Planens hensikt
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av 6 eneboliger. Deler av Ekornveien, Vardeveien og Elleveien inkluderes i planområdet for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området, samt for å utbedre overvannshåndtering og vannavrenning fra veiarealer.

Vannforsyningen og brannvannskapasiteten for området forbedres ved etablering av tosidig vannforsyning og nye brannkummer installeres.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Overvannshåndtering
Overvannstiltak skal løses på egen eiendom.
Overvann skal håndteres ved infiltrasjon og fordrøyes lokalt, ved åpne overvannsløsninger, permeableoverflater, tilstrekkelige jorddybder og br uk av vegetasjon på utearealer.

Overskudd av overvann ved store nedbørsmengder skal ledes i planlagte i flomløp bort fra bygninger og bebyggelse.

2.2 Beregning av blågrønn faktor (BGF)
Minimumskrav for blågrønn faktor for utbyggingsområdet skal være 0,8.

2.3 Estetikk og landskap
Nye tiltak skal, i utforming og plassering, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og forflytning av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng i størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter. Ved terrengoppfylling skal skråningsutslag på nytt terreng ikke overstige 1:2.

2.4 Vegetasjon
Dagens kvaliteter knyttet til blomsterrik engvegetasjon/villplanter gjenskapes i sammenhengende vegetasjonsbelter i randsonen av tomta mot øst og langs Ekornveien. Totalt areal minimum 250 kvm skal opparbeides. Vegetasjon skal fremgå og beskrives i utomhusplan.
I randsonen mot øst skal det sammen med villplanter anlegges en sammenhengende infiltrasjonsgrøft med naturstein for håndtering av overvann / flomvann.
Et epletre plantes helt sør på eiendommen som et tiltak for å kompensere for tapt natur.
Som et minimum skal det plantes 4 trær pr. bolig.
Eksisterende furutrær som felles skal erstattes med nyplanting, en til en.
Minimum jorddybde på 40-50 cm for planter og lokalt 70-90 cm dybde for trær.

2.5 Utomhusplan
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges utomhusplan som viser disponering og utforming av omsøkt byggeområde. Planen skal vise adkomst, byggegrenser, bebyggelsens høyde og etasjeantall, interne veier, gangforbindelser, parkering for sykkel og bil, nye og gamle koter, sentrale punkthøyder, belegning, beplantning, forstøtningsmurer, lekearealer, plassering av avfallsbeholdere og oppstilling for renovasjon og brannbil, samt andre faste installasjoner.

2.6 Miljøoppfølgingsplan
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges en miljøoppfølgingsplan (MOP). MOP skal inneholde identifisering av krav, miljørisikovurdering, og beskrivelse av konkrete miljøtiltak og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Planen må som et minimum inkludere følgende tema:

• Verneområder, naturtyper, rødlistearter og hensynssoner naturmiljø
• Håndtering av fremmede arter for å hindre spredning
• Kulturminner og kulturmiljø
• Forurensning, utslipp til luft, forurensning jord, utslipp til vann
• Støy, varsling til naboer, arbeidstid m.m.
• Vibrasjoner og rystelser
• Håndtering av miljøfarlige stoffer og kjemikalier
• Håndtering av overvann i anleggsperioden.
• Materialvalg og energibruk
• Avfallshåndtering
• Trafikkavvikling i anleggsfasen, med kjøremønster som sikrer framkommelighet for utrykningskjøretøy samt ev. trafikksikringstiltak og tiltak for å hindre kjøreskader.
• Redegjørelse for trafikksikkerheten for gående og syklende, inklusive skolevei, og beskrive eventuelle avbøtende tiltak.

2.7 Redegjørelse for behandling av masser
Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for massehåndtering, masseregnskap, bruk av midlertidige massedeponier, håndtering av fremmede arter med mer.
Plantemateriale fra arter i kategoriene svært høy, høy eller potensielt høy risiko i fremmedartslista 2018 skal leveres til godkjent mottak for hageavfall eller forbrenning.

2.8 Grunnforhold
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges geoteknisk prosjektering som ivaretar lokalstabilitet ved utgraving av VA-grøft i Vardeveien. Lokalstabilitet for byggene skal vurderes ved geoteknisk prosjektering innen søknad om igangsetting.

2.9 Støy i anleggsperioden
Anleggsstøy skal begrenses i størst mulig grad, i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442).
For utendørs støynivå gjøres "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2021), tabell 3 eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende. For innendørs støynivå gjøres "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T-1442/2021), punkt 3.3, 4. ledd, punktum 1, eller senere vedtatte forskrifter/ retningslinjer som erstatter disse, gjeldende.
I anleggsperioden gjøres "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T 1442/2021), tabell 4, tabell 5 og tabell 6, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, gjeldende.

2.10 Anleggsperioden
Grenseverdier i NS8141 skal legges til grunn for sprengning i anleggsfasen. ,Ved eventuell sprenging skal nødvendige rystelsesmålere settes opp, nødvendig videoinspeksjon utføres og nødvendig bergsikring foretas før sprengning.
Før igangsetting skal det foreligge en redegjørelse for plassering av riggområder, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med adkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal legges vekt på trafikksikkerhet i anleggsperioden, og trafikksikringstiltak skal framgå.
Dersom det under terrenginngrep oppstår mistanke om forurenset grunn, skal det foretas miljøtekniske undersøkelser av fagkyndig miljørådgiver i samsvar med forurensningsforskriften kap. 2.

2.11 Renovasjon
Avfallspunktene skal etableres ved et felles hentepunkt og være lett tilgjengelig for renovasjonsoperatøren. Endelig løsning skal godkjennes av renovasjonsoperatøren i forbindelse med rammesøknad.

2.12 Fibernettverk
Det skal etableres fibernettverk til samtlige husstander og bygninger for distribusjon av TV og Internett.

2.13 Kulturminner
Dersom det oppdages fornminner under anlegget som ikke tidligere er kjent, skal arbeidene straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidene gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes til Viken Fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner §8, annet ledd.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Arealformål
Frittliggende småhusbebyggelse: BF

3.1.2 Grad av utnytting
Det kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger med en samlet utnyttelse på inntil 20 % bebygd areal (%BYA).

3.1.3 Byggegrenser
Forstøtningsmurer for terreng kan etableres utenfor byggegrenser.

3.1.4 Maksimalt tillatt mønehøyde / gesimshøyde
Maksimal tillatt gesimshøyde er 7,5 meter målt til gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

3.1.5 Minste uteoppholdsareal (MUA)
Krav til leke- og uteoppholdsareal per frittstående bolig er 300 kvm
.
Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.
Areal brattere enn 1:3 regnes ikke med i egnet uteoppholdsareal.
Areal avsatt til felles lekeplass kan medregnes som uteoppholdsareal.

3.1.6 Estetikk
Ny bebyggelse skal utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger.
Ved søknad om rammetillatelse skal utbygger redegjøre og illustrere hvordan utforming av bebyggelsen og hensynet til fjernvirkning er ivaretatt.
Bebyggelsen skal illustreres i 3D.

3.1.7 Takform / takvinkel
Ny bebyggelse skal ha flatt tak.

3.1.8 Lekeplass
Lekeplass skal utformes som nærlekeplass for bebyggelsen innenfor planområdet og for øvrige beboere i nærliggende boligområder.
Minimum 25 kvm pr. bolig avsettes til felles lekeplass.
Lekeplass skal utformes med minst 3 ulike lekeapparater med vekt på allsidig lek for flere aldersgrupper.
Det skal være sitteplasser for voksne i forbindelse med lekeområder til de minste barna.
Det skal ikke benyttes asfalt eller plastdekke.

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

4.2.1 Arealformål
Vei - privat (SV1 og SV2)
Kjørevei - offentlig (o_SKV)
Fortau (o_SF)
Annen veigrunn - grøntareal (SVG)
Annen veigrunn - grøntareal, offentlig (o_SVG)

4.2.2 Funksjons- og kvalitetskrav
Det skal legges asfaltdekke på SV1, SV2, o_SKV og o_SF.
Veibredder og veiføringer i tråd med plankart

4.2.3 Parkering
Det kreves 2 biloppstillingsplasser pr. bolig.

4.2.4 Dokumentasjonskrav
Lengde - og tverrprofil av ny vei skal utarbeides og fremlegges ved rammesøknad.

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

5.1 Sikringssone - Frisikt:H140
I frisiktsoner er det ikke tillatt med installasjoner eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter over kjørebanenivå.

6. Bestemmelser til bestemmelsesområder

6.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde (område [01)
Midlertidig anleggsbelte kan benyttes dersom det blir nødvendig i anleggsfasen. Når anleggsfasen er avsluttet, skal det midlertidige anleggsbeltet tilbakeføres som uregulert areal.

7. Rekkefølgebestemmelser

7.1 Før rammetillatelse
Det skal foreligge godkjent utomhusplan.
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges en rammeplan for vann, avløp, overvann og flomveier for hele planområdet som skal godkjennes av kommunen.
Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges geoteknisk prosjektering som ivaretar lokalstabilitet ved utgraving av VA-grøft i Vardeveien.
Lengde - og tverrprofil veier skal fremlegges og godkjennes av kommunen.
Oppdatert miljøoppfølgingsplan skal forelegge og godkjennes av kommunen.

7.2 Før igangsettingstillatelse boliger
Utvidelse/oppgradering av Ekornveien fra krysset med Vardeveien og opp til adkomstvei til Ekornveien 1 inkludert nødvendige tekniske anlegg som vannforsyning, avløpshåndtering og energiforsyning skal være etablert innen det gis igangsettingstillatelse for boliger.
Det skal foreligge godkjent søknad om sanitærabonnement for alle boenheter i planområdet.
Lokalstabilitet for byggene skal vurderes ved geoteknisk prosjektering.
Det skal foreligge en riggplan, samt trafikksikringstiltak, og det skal utarbeides en skilt- og arbeidsvarslingsplan som viser aktuelle tiltak som for eksempel skilting, omkjøring og sikker passasje for trafikanter.

7.3 Før brukstillatelse
Før bygg og anlegg tas i bruk skal utearealer være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.
Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, kan eventuelle asfalt-, jord- og plante arbeider tillates utsatt til påfølgende vår.
Ny vannledning mellom brannkummene på strekningen mellom krysset Vardeveien/ Elletoppen til Vardeveien 18a skal være etablert og satt i drift. Ny vannledning skal være minimum 180 mm (150 mm innvendig), og ny overvannsledning skal legges i samme grøft.
Ny brannkum ved krysset Vardeveien/ Ekornveien skal være etablert (tilkoblet eksisterende vannledning) og satt i drift.
Vannforsyning og avløpsnett, som prosjektert og godkjent, skal være ferdigmeldt.
Overvannsanlegg skal være ferdig etablert i tråd med plan godkjent av kommunen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 18 30 57 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Tinglyste heftelser:
1897/901559-1/5  Erklæring/avtale 15.10.1897 
Kontr. med Festningsarteleriets Signal avd.om erstatning en gang for alle for avståelse av grunn med stolpe for telefonlinjer Oskarsborg-Skiphelle.
Gjelder denne registerenheten med flere

1899/900073-1/5  Bestemmelse om veg 16.01.1899 
 rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:3  

1915/900171-1/5  Bestemmelse om veg 14.12.1915 
 rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:6  

1921/900336-1/5  Bestemmelse om veg 16.12.1921 
 rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:3 Bnr:4  

1935/900261-1/5  Bestemmelse om veg 18.12.1935 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:27  
Bestemmelse om båt/bryggeplass
 
1936/2338-1/5  Bestemmelse om vannrett 09.09.1936 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:32  
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om strandlinje
 
1937/1888-1/5  Erklæring/avtale 05.08.1937 
Forlik med bnr.13,bnr.1 m.fl. vedr. grensene.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1937/2415-1/5  Bestemmelse om vannrett 13.10.1937 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:41  
Bestemmelse om garasje/parkering

1937/2446-1/5  Erklæring/avtale 18.10.1937
Best. om anlegg av fellesbadestrand og bebyggelse av denne.
 
1937/2446-2/5  Bestemmelse om vannrett 18.10.1937 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:43  
Bestemmelse om vannledning

1938/183-1/5  Bestemmelse om veg 24.01.1938 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:32  

1938/1772-1/5  Bestemmelse om veg 15.07.1938 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:57  

1938/1943-1/5  Bestemmelse om veg 05.08.1938 
rettighetshaver:Knr:0215 Gnr:1 Bnr:56  

1938/1956-2/5  Bestemmelse om vannrett 06.08.1938 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:54  

1939/11-1/5  Bestemmelse om vannledn. 05.01.1939 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:59  

1939/2619-1/5  Erklæring/avtale 22.09.1939 
En nærmere betegnet parsell av d.e. må ikke bebygges.
 
1940/141-1/5  Bestemmelse om vannrett 22.01.1940 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:67  

1941/764-1/5  Bestemmelse om veg 17.03.1941 
rettighetshaver:Knr:3022 Gnr:1 Bnr:71  

1942/1539-1/5  Erklæring/avtale 16.05.1942 
Grunnleiekontr. til STATEN V/KYSTVERKET om rett til å sette opp og vedlikeholde fyrlampehus og oljehus.

1949/811-3/5  Bestemmelse om bebyggelse 26.02.1949 
Forbud mot visse former for næringsvirksomhet
Bestemmelse om generende virksomhet
Bestemmelse om gjerde

Denne servitutten legger en begrensning på eiendommen at man ikke kan bygge mer enn en bolig. Servitutten er begjært slettet. Kontakt megler for nærmere informasjon.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler.

Adresse og matrikkel

Ekornveien 1, 1444, Drøbak, Gnr. 1 bnr. 102 i Frogn kommune

Oppdragsnummer

169-23-0110

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Nordic Corporate Eiendom sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.